กิมัตถิยสูตร ว่าด้วยเรื่องกองศีลอันบริสุทธิ์ของภิกษุประกอบด้วย จุลศีล, มัชฌิมศีล, มหาศีล โดยจำแนกออกเป็นข้อ ๆ

ศีล มีอานิสงส์มากมีคุณอย่างใหญ่ ผู้ที่่รักษาศีลจะไม่มีความร้อนใจ มีความระงับทางกายและใจเป็นไปเพื่อนิพพิทาและวิมุตติญาณทัสสนะ บุคคลผู้มีศีลบริบูรณ์ย่อมมีปีติ มีปราโมทย์ มีกายสงบระงับได้โดยไม่ลำบาก ไม่ต้องทำการขอ

Time  Index

[00:44]  พระพุทธเจ้าทรงปรารภเรื่องศีลกับท่านพระอานนท์

[05:05]  เมื่อรู้เห็นตามที่เป็นจริงก็บังเกิดความหน่าย

[07:29]  เนื้อหาในศีลขันธ์

[22:28]  กองของศีลในมหาศีล

 

อ่าน "กิมัตถิยสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต

อ่าน "เจตนาสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต

อ่าน "สามัญญผลสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค