โลกบอกว่า นี่คือคน นี่คือสัตว์..อันนี้สมมุติโลก อย่างตัวของเรานี้ก็เป็นสมมุติโลก

แต่บัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้าว่านี่ กาย เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณหรือตัวตน อันนี้ไม่เที่ยง อันนี้เป็นทุกข์ อันนี้เป็นอนัตตา ต้องมีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย มีความพลัดพรากจากจร ปรารถนาสิ่งหนึ่งแล้วไม่ได้สิ่งหนึ่งสมความปรารถนา

เพราะไม่อยู่ในอำนาจของเรา เราบอกว่าอย่าแก่นะ มันก็แก่ เราบอกว่าอย่าเจ็บนะ มันก็เจ็บ อย่าตายนะ มันก็ตาย เอาแน่นอนอะไรกับมันไม่ได้..พิจารณาให้เห็นเป็นอนัตตา คือความไม่มีตัวตนที่แท้จริง เป็นเพียงแต่เรามายึดถือเอาไว้ชั่วเวลาหนึ่งชั่วกาลหนึ่งเท่านั้น

จิตของเรามายึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของเรา เลยบังบัญญัติธรรมของพระพุทธเจ้าไปเสีย คือมองไม่เห็นความจริง เราจึงมีโลภ มีโกรธ มีหลงอยู่ มีสัญญาอารมณ์อยู่ มีตัณหาอวิชชา

ท่านให้เข้าใจบัญญัติธรรมอย่างนี้แหละ เราจะได้ปล่อยวางตัวตนอันนี้ วางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอันนี้

เห็นตามความเป็นจริง จึงปล่อยวางได้ ถ้าไม่เห็นตามความเป็นจริง ปล่อยวางไม่ได้..พิจารณาให้เห็นชัดในตัวตนอันนี้ว่า เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา จึงปล่อยวางได้


ฟัง "ความไม่เที่ยงในธาตุขันธ์" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ฟัง "วิธีทำจิตให้หลุดพ้น" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560