พรหมวิหาร 4 ธรรมที่ไม่มีที่ผิด

พรหมวหาร 4 ธรรมที่ไปด้วยกันทั้งหมด เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

พรหมวิหาร 4 ธรรมที่ควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูก ถ้าเข้าใจไม่ถูกอาจกลายเป็นพรหมวิหารแบบไร้เดียงสา

เมตตา คือ ความหนักแน่นในความดี เมื่อเจริญแล้วจะละพยาบาทได้ / กรุณา ที่ถูกต้องจะละความเบียดเบียนได้ / มุทิตาที่แยบคาย จะละอิจฉาริษยาได้ / อุเบกขา การวางเฉย แต่ไม่ได้หมายถึงการไม่ทำอะไร อุเบกขาที่ถูกต้องเมื่อเจริญแล้วจะละความประมาทได้

หลักเกณท์ในการพิจารณา ก็คือกลับไปที่หลักของกุศลธรรมและอกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้น จะช่วยให้พิจารณาแบบไม่ไร้เดียงสา


อ่าน "เกสปุตตสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอก-ทุก-ติกนิบาต

อ่าน "เมตตสูตร" พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๙ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

ฟัง "พรหมวิหาร ๔ คุณธรรมสำหรับผู้ใหญ่" ออกอากาศทาง FM106 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ฟัง "สากัจฉาธรรม-ร้ายมาไม่ร้ายตอบด้วยพรหมวิหารสี่" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ฟัง "กาลามสูตร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ฟัง "อย่าเผลอใช้เครื่องมือของมาร" ออกอากาศทาง FM92.5 เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561