มีธรรมเป็นที่พึ่ง-โคปกโมคคัลลานสูตร และคณกโมคคัลลานสูตร

มีธรรมเป็นที่พึ่ง-โคปกโมคคัลลานสูตร และคณกโมคคัลลานสูตร

สูตร#1 โคปกโมคคัลลานสูตร ท่านพระอานนท์แสดงแก่โคปกโมคคัลลานพราหมณ์ที่ทำหน้าที่ดูแลงานเกี่ยวกับปศุสัตว์ของพระเจ้าพิมพิสาร ในกรุ